Службa зa oпштe прaвнe и кaдрoвскe пoслoвe

У оквиру делатности, Служба за опште правне и кадровске послове:

 1. издаје све врста Решења и Одлука (о запослењу, о допунском раду, постављењу, мировању статуса, личном доходку, одсуству, пензионисању, престанку радног односа, итд.),
 2. припрема предлоге и учествује у изради правилника, одлука, закључака и других општих аката које доносе органи управљања Факултета,
 3. спроводи поступак по конкурсу за избор наставника и сарадника и припрема седнице Изборног већа Факултет,
 4. прати законе и друге прописе и са њима усаглашава опште акте Факултета,
 5. припрема предлоге захтева, извештаја и других аката из делокруга образовног рада Факултета, који се достављају ресорним министарствима,
 6. пружа стручну помоћ у решавању студентских захтева,
 7. обавља послове пријема, разврставања и завођења, здруживања, развођења и архивирање предмета,
 8. обавља пријем, класификацију, франкирање и отпремање поште преко поштанске службе и интерном доставом,
 9. чува регистратурски материјал и архивску грађу и врши излучивање и уништавање безвредног регистратурског материјала,
 10. израђује текстове, табеларне и графичке приказе, по диктату или из преписа,
 11. обавља друге послове из делокруга рада административно техничке јединице Факултета а који су одређени законом, Статутом и другим општим актима Факултета.

 

Радно време службе: 07:30-15:00 ч

  Радно место  Име и презиме   Просторија
Самостални стручнотехнички
сарадник за остале делатности
Ненад Петровић, дипл. маш. инж.  Д-10
Службеник за јавне набавке Марија Петровић, дипл. ецц.  Д-14
Техничар штампе Марија Ђокић  

Претрага