Катедра за примењену механику и аутоматско управљање

Од оснивања Универзитета ″Светозар Марковић″ у Крагујевцу 21. маја 1976. (данас Универзитет у Крагујевцу), па све до 1990., на Машинском факултету (данашњем Факултету инжењерских наука) је постојало само пар катедри и Група за опште и фундаменталне дисциплине, као претеча Катедрe за примењену механику и аутоматско управљање (ПМАУ). Поменута група је обухватала Физику, све Математике, све Механике крутог и еластичног тела, Механику флуида, Термодинамику, ..., односно углавном предмете општег стручног садржаја.

Катедра за примењену механику и аутоматско управљање је основана у току 1991. Наиме, према Статуту Машинског факултета из 1990. Факултет је остваривао план и програм основних студија у области машинства за пет смерова, при чему је као пети смер био смер Аутоматско управљање. Током 1991. овај смер је променио име у Примењену механику и аутоматско управљање. На тај начин је и основана одговарајућа катедра истог назива.

У следећој фази развоја факултета па све до 2001., чланови Катедре за ПМАУ су обављали и данас обављају образовно-научни рад из наставних предмета наставног плана за ЗАЈЕДНИЧКЕ СТУДИЈЕ (заједнички предмети за све образовне смерове) и то из: Механике I, Механике II, Примене рачунара, Електротехнике са електроником, Механике флуида и Основа аутоматског управљања. Наставници и сарадници Катедре за ПМАУ обављају образовно-научни рад и из свих области машинства које се изучавају у оквиру предмета наставног плана за образовни смер Примењена механика и аутоматско управљање.

Да би студије машинства биле атрактивне за будуће студенте, на Машинском факултету у Крагујевцу 2001., поред претходно основаног смера Индустријски инжењеринг, формиран је нови образовни смер Информатика у инжењерству. Како је Катедра за ПМАУ била иницијатор и предлагач увођења овог смера, наставници и сарадници Катедре за ПМАУ сада изводе наставу из скоро свих предмета наставног плана смера Информатика у инжењерству.

У току 2005. сви чланови Катедре за ПМАУ су били изузетно активни око реформе студија на Машинском факултету у Крагујевцу у складу са Болоњским процесом и новим Законом о високом образовању. Та активност је нарочито испољена око увођења струковних студија, тако да је Катедра предложила увођење три нова образовна смера на струковним студијама и то смерове: Аутоматика и информационе технологијеКомпјутерски подржано инжењерство и смер Информатика. Наставни планови ових и других образовних смерова усвојени су од стране стручних органа Универзитета у Крагујевцу.

Изузетан допринос у домену реформе академских студија на Машинском факултету (данас Факултету инжењерских наука) дали су  чланови Катедре за ПМАУ.

Сви наставници и сарадници, поред образовне делатности, баве се научним и стручним истраживањима. На Катедри постоји неколико група које се тимски баве истраживањима из појединих области наука. Тако је Катедра за ПМАУ препознатљива по научним резултатима из шире области Механике, из Биомеханике, Прорачуна конструкција, Механике флуида, Композитних материјала, шире области Аутоматског управљања, Роботике и Мехатронике, Информатике и других области. Чланови ове Катедре су били и јесу руководиоци више пројеката од којих су посебно значајни пројекти ТЕМПУС програма.

Када је реч о широј области Аутоматике, научно-наставни радници Катедре бавили су се истраживањима везаним за пројектовање, симулациону анализу и софтверску имплементацију управљачких алгоритама спорих индустријских процеса и електромоторних погона, као и на истраживања која се односе на моделирање и идентификацију биолошких система. Једна група наставника и сарадника бавила се и бави широким спектром проблема прорачуна електромагнетних поља при разматрању различитих електромагнетних система. Ови истраживачи су решавали класу проблема ваздушних водова изнад реалне земље, узимајући у обзир њену коначну проводност.

На Катедри за примењену механику и аутоматско управљање врше се научна истраживања и из шире области аутоматског управљања и то у ужим областима моделирања, симулационе анализе, пројектовања и имплементације алгоритама управљања и одлучивања, у погледу различитих објеката управљања: индустријских робота, спорих индустријских процеса и управљања електромагнетним погонима. Посебно се развијају алгоритми управљања на бази фази логике и неуронских мрежа и њихова примена у управљању робота. Започето је истраживање из примене фази логике и неуронских мрежа за праћење и управљање статистичких процеса код система и постројења.

У оквиру тзв. Београдске школе граничног слоја, истраживачи са Машинског факултета у Крагујецу остварили су препознатљиве резултате у области граничног слоја стишљивог флуида. Ту треба посебно истаћи радове који се односе на гранични слој дисоцираног и јонизованог гаса, на непорозној, односно порозној контури опструјаваног тела.

Посебно се истичу међународни пројекти које су чланови Катедре за ПМАУ радили за Европску комисију за атомску енергију, као и рад више наставника ове катедре у оквиру мултидисциплинарних пројеката из Биохемије. Наглашава се да се већина научних пројеката, у које су укључени наставници и сарадници Катедре за ПМАУ, односе на основна истраживања.

Изузетно значајни су резултати истраживача Катедре за ПМАУ који су добијени у оквиру рада на међународним и домаћим пројектима, а који се односе на метеријале и њихове нееластичне деформације са замором и анизотропијом, на нееластичне материјале метала и композита, на дифузионе и локализоване нестабилности и сл. Ови истраживачи су објавили већи број научних радова са резултатима који се односе на примене општих еволуционих једначина на проблеме вишеосних динамичких експеримената, на пузање и нискоциклични замор аустенитних нерђајућих реакторских челика, на конститутивну теорију микроморфних нееластичних поликристала, на стохастичку теорију дислокација и др.

Чланови Катедре за ПМАУ су били и јесу врло активни и на пољу издавачке делатности. У складу са личних афинитетом, а према обавезама претходног Закона о Универзитету, сваки од професора има и штампану публикацију за наставни предмет за који је биран. Тиме је олакшано студирање на Машинском факултету. Нарочито су у погледу издавачке делатности били активни наставници Механике крутог и еластичног тела (уџбеници из Статике, Кинематике, Динамике, ...), Аутоматике, Информатике и наставник Механике флуида. Уџбеници и монографије аутора ове катедре користе се и на другим машинским и техничким факултетима. Поједине публикације штампане су и на енглеском језику и то у иностранству.

Може се закључити да су скоро сви наставници и сарадници Катедре за ПМАУ били врло активни у оквиру наставне, научноистраживачке и издавачке делатности. Тиме су, несумљиво, помогли афирмацији Машинског факултета у Крагујевцу, како у земљи, тако и у иностранству.

 
Шеф катедре: др Мирослав Живковић, редовни професор

 

Претрага