Катедра за машинске конструкције и механизацију

Машински факултет у Крагујевцу започео је рад као одељење Машинског факултета Универзитета у Београду, октобра 1960. на Конструкторском одсеку за студенте И степена. Касније је укинута степенаста настава али је увек постојало  конструкторско усмерење.

Са променом наставних програма, сазревала је и идеја о потреби отварања новог одсека који би школовао дипломиране инжењере конструкторе општег профила. Одзив привреде је био врло повољан. 1978. је донета Одлука о формирању Одсека за Машинске конструкције на Машинском факултета у Крагујевцу.

Одсек се старао о увођењу савремених научних метода и тековина у настави предмета који му припадају, о изграђивању научно-наставних кадрова, о развоју научно-истраживачког рада и разматрао сва питања око спровођења наставног програма и извођења наставе.

Научно-истраживачка активност и практичне вежбе студената Одсека за Машинске конструкције (касније је назив "одсек"промењен у "образовни смер") обављале су се у:

 • Лабораторији за машинске елементе и механизме,
 • Лабораторији за аутоматику и пнеуматику,
 • Конструктивно-развојном бироу.

Од тих почетака па до данас овај Смер је био у центру интересовања и смер са највише студената. Данашњи назив смера је "Машинске конструкције и механизација", што је поистовећено и са називом Катедре.

Данас образовни смер Машинске конструкције и механизација (Катедра) представља кадровски врло снажан смер са несумњиво значајним потенцијалом који постиже запажене резултате у настави и науци (6 редовних професора, 1 ванредни профсор, 1 доцент, 6 асистената и 3 асистента  приправника).

Наставници и сарадници ове катедре су поред редовне наставе на основним студијама и наставе на последипломским студијама непосредно ангажовани у истраживањима кроз научно истраживачке пројекте које финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, затим директну сарадњу са привредом, сарадњу са другим научноистраживачким институцијама у земљи и иностранству и учешћем на многобројним научним скуповима, симпозијумима и конгресима у земљи и иностранству.

Велики број наставника је своје научно звање стекао усавршавањем или школовањем у иностранству и то у: САД (Harvard, St. Louis), Немачкој (Berlin, Achen, München, Dresden i Braunschweig), Француској (Paris), Пољској (Warszava), Великој Британији (Birmingham), Чешкој (Praha, Brno).

Данас, на смеру за Машинске  конструкције и механизацију постоји више усмерења:

 1. Опште машинске конструкције
 2. Механизација
 3. Конструисање помоћу рачунара
 4. Конструисање пољопривредних машина и уређаја
 5. Конструисање машина и уређаја у прехрамбеној индустрији

Током читавог времена неговане су дисциплине: Техничко цртање са нацртном геометријом, Отпорност материјала, Машински елементи, Основи конструисања које су заједничке за све смерове, као и дисциплине које дају боју образовном смеру "Машинске конструкцуије и механизација",  на пример: Теорија еластичности, Механизми, Транспортни уређаји и машине, Механички преносници, Динамика машина, Поузданост машинских конструкција, Трибологија машинских система, Испитивање машинских конструкција, Металне конструкције, Методе конструисања, Прорачун машинских конструкција, Уређаји унутрашњег транспорта и др.

На Катедри, данас, постоје две лабораторије:

Такође, постоје два научно истраживачка центра:

На Смеру за Машинске конструкције и механизацију (МКМ) припремају се стручњаци за низ активности у машинској индустрији, почев од идеје до реализације одређеног производа. Стичу се знања потребна за рад у интердисциплинарним тимовима, али и у области иновација, истраживања, пројектовања, самосталног бизниса, консалтинга, менаџмента, информатике, итд. Кроз наставне планове и програме иде се у сусрет новим захтевима у складу са Болоњском декларацијом и захтевима ширег окружења. Предстоји рад на усклађивању наставних планова и програма са новим трендовима науке и технологије, на ефикасности студија, могућност скраћења студија и раста квалитета, развоју нових усмерења, увођењу информатичких садржаја у све дисциплине смера, на усвајању и примени нових научних и дидактичких метода и пуне одговорности наставног особља према студентима, привреди и друштвеној заједници.

У оквиру реформе наставног плана и програма, на Катедри  за МКМ  усвојен је наставни план и програми предмета за

 • трогодишње основне студије,

на два образовна смера:

 • Машинске конструкције и механизација
 • Графичке машине и графички дизајн

 

Шеф катедре: Др Ненад Марјановић, редовни професор

 

Претрага