Конкурс за упис на основне академске студије 2019/2020

Број студената за упис

 

Одлуком Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 36/2019), Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу одобрен је број од 338 студента, држављана Републике Србије, који се могу уписати у прву годину основних академских студија и који се финансирају из буџета Републике Србије, у школској 2019/2020. години.

 

У првом конкурсном року школске 2019/2020. године, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у прву годину oсновних aкадемских студија уписује следећи број студената:

 

Студијски програм

Број студената

 

Буџет

Самофинансирање

Машинско инжењерство (180 ЕСПБ)

195

45

Војноиндустријско инжењерство (240 ЕСПБ)

38

2

Аутомобилско инжењерство (180 ЕСПБ)

12

5

Урбано инжењерство (240 ЕСПБ)

33

7

Рачунарска техника и софтверско инжењерство (240 ЕСПБ)

60

0

Одлуком Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 36/2019), такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних акција:

Студенти

Број студената на буџету

·        са инвалидитетом

3

·        припадници ромске националности

3

·        држављани Републике Србије који су у школској 2017/2018. години средњу школу завршили у иностранству

3

 

Услови за упис

У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на основне академске студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Општи успех постигнут у средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена са све четири године средње школе помножи бројем 2, при чему је максимални број поена које кандидат стиче по овом основу једнак 40. Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се максимално са 60 поена. Максималан број поена које кандидат може да оствари при рангирању је 100.

Кандидат, који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује ресорно Министарство или на међународном такмичењу из математике или физике или информатике, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова.

Студентима који су положили пријемни испит из математике на машинским, природно- математичким и другим сродним техничким факултетима чији је оснивач Република Србија признају се резултати пријемног испита и могу се уписати на Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу без поновног полагања пријемног испита.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној  ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.

 

Поступак спровођења конкурса

 • Бесплатна припремна настава за полагање пријемног испита из Математике:

сваке суботе од 02.03. - 22.06.2019. год. у времену од 10:00 до 12:00 часова

 • Пријављивање кандидата у Служби за студентске послове Факултета:

18, 19. и 20. јуна 2019. год. од 10:00 до 14:00 часова.

 • Полагање пријемног испита:
  • 24. јуна 2019. год. у 10:00 часова на Факултету инжењерских наука за студијске програме: Машинско инжењерство, Војноиндустријско инжењерство, Аутомобилско инжењерство и Урбано инжењерство
  • 26. јуна 2019. год. у 10:00 часова на Факултету инжењерских наука за студијски програм Рачунарска техника и софтверско инжењерство.
 • Објављивање прелиминарне ранг листе:

до 28. јуна 2019. год.

 • Објављивање коначне ранг листе:
 • Упис кандидата:

до 29. јуна 2019. год. од 01. до 12. јула 2019. год.

 

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед

Учесник на конкурсу за упис има право да поднесе приговор декану Факултета на редослед кандидата за упис у прву годину студија, у року од 24 сата од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли Факултета.

 

Висина школарине коју плаћају самофинансирајући студенти

 • Висина школарине за држављане Републике Србије: 50 000,00 RSD
 • Висина школарине за стране држављане: 1 500,00 €

 

Текст конкурса можете преузети овде.

Претрага