Пројекти Министарства

Актуелни пројекти које подржава Министарство за науку и технолошки развој, у којима је Факултет инжењерских наука носилац или учесник у реализацији пројекта:

Пројекти основних истраживања:

Р.бр. Ознака Назив пројекта

Руководилац -

контакт особа

 1. 174001 Динамика хибридних система сложених структура  проф. др Катица (Стевановић) Хедрих, Математички институт у Београду
 2. 174014 Напредне аналитичке, нумеричке и методе анализе примењене механике флуида и комплексних система  др Милан Рајковић, Институт за нуклеарне науке Винча
 3. 174004 Микромеханички критеријуми оштећења и лома проф. др. Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду
 4. 175082 Неинвазивна и инванзивна дијагностика и перкутано лечење сужења на рачвама крвних судова проф. др. Горан Станковић, Медицински факултет у Београду
 5. 174028 Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини Проф. др Милош Којић

Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања:

Р.бр. Ознака Назив пројекта

Руководилац/

контакт особа

1. 41007 Примена биомедицинског инжењеринга у предклиничкој и клиничкој пракси проф. др Ненад Филиповић, Факултет инжењерских наука
2. 42013 Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енереганама Р.Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих постројења проф. др Душан Гордић, Факултет инжењерских наука
3. 44010 Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима проф. др Иван Луковић, ФТН Нови Сад
4. 41017 Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој пракси

проф. др Мирослав Трајановић,

Машински факултет, Ниш

5. 42006 Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије

проф. др Велимир Стефановић,

Машински факултет, Ниш

Пројекти технолошког развоја:

Р.бр. Ознака Назив пројекта

Руководилац/

контакт особа

 1. 35021 Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита Проф. др Мирослав Бабић,
Факултет инжењерских наука
 2. 33015 Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње 

Проф. др Небојша Лукић,
Факултет инжењерских наука
 3. 32036 Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема Проф. др Мирослав Живковић,
Факултет инжењерских наука
 4. 35041 Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-возило-окружење Проф. др Јованка Лукић,
Факултет инжењерских наука
 5. 33047 Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних резима у сложеним условима експлоатације Проф. др Драган Лазић,
Машински факултет у Београду
 6. 34002 Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене Проф. др Звонко Гулишија,
Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина из Београда (ITNMS)
 7. 35033 Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила Проф. др Милан Павловић,
Технички факултет Зрењанин
 8. 36002 Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом рачунарске интелигенције Проф. др Душан Теодоровић,
Саобраћајни факултет у Београду
 9. 35037 Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената Проф. др Радомир Славковић,
Технички факултет Чачак
 10. 35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала Проф. др Мирослав Радовановић,
Машински факултет Ниш
 11. 35024 Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика Проф. др Радица Прокић-Цветковић,
Машински факултет у Београду
 12. 37013 Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији Дејан Дивац,
Институт за пољопривреду "Јарослав Черни"
 13. 33022 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења

проф. др Слоободан Вукосавић,
Електротехнички факултет, Београд

 14. 35042 Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности проф. др Мирољуб Томић, Машински факултет, Београд

 

Претрага