Пратећа документа Факултета

РАДНИ ОДНОСИ 

Одлука о давању сагласности за учешће у комисији за избор наставника и сарадника на другим факултетима

Одлука о давању сагласности за учешће у комисији за писање извештаја за оцену теме, кандидата и ментора односно комисији за оцену и одбрану докторске дисертације

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Рецензентски лист за монографску публикацију (уџбеник, збирка задатака, практикум и сл.)

Рецензентски лист за монографско научно дело

-

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Обрасци за докторске академске студије 2017 (.zip)

Извештај Комисије о научној заснованости теме докторске дисертације

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Захтев за давање сагласности на извештај комисије о научној заснованости теме докторске дисертације

Захтев за давање сагласности на извештај о оцени урађене докторске дисертације

 

ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Образац за писање извештаја за избор сарадника (асистент и сарадник у настави)

Извештај комисије за избор у звање истраживач-сарадник

 

 

 

Претрага