Акта факултета

Дозвола за рад Факултета инжењерских наука 2012.

 

Статут Факултета инжењерских наука број 01-1/2262 од 02.07.2018. године

Одлука о изменама и допунама Статута Факултета инжењерских наука број 01-1/3103-1 од 21.09.2018.

 

Политика квалитета ФИН-а 2019 

Стратегија обезбеђења квалитета 2019.

Програм научноистраживачког рада Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

Програм научно-истраживачког подмлатка Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

Кодекс о академском интегритету и професионалној етици 2017

План рада и финансијски план за 2019. годину

 

 

РАДНИ ОДНОСИ 

Правилник о организацији и систематизацији радних места на Факултету инжењерских наука 2018.

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места

Правилник о раду

Правилник о раду дужем од пуног радног времена

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о противпожарној заштити

Правилник о личним примањима запослених на ФИН-у (пречишћен текст 2014)

Одлука о изменама и допунама Правилника о личним примањима запослених на ФИН-у 2017

Одлука о изменама и допунама Правилника о личним примањима запослених на ФИН-у 2019

Одлука о изменама и допунама Правилника о личним примањима запослених на ФИН-у 2020

Правилник о стицању осталих прихода и њиховој расподели 2013

Одлука о изменама и допунама правилника о стицању осталих прихода и њиховој расподели 2014

Одлука о изменама и допунама правилника о стицању осталих прихода и њиховој расподели 2018

Одлука о изменама и допунама правилника о стицању осталих прихода и њиховој расподели 2019

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о заштити података о личности

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

Правилник о уређивању поступка јавне набавке 2015.

Правилник о изменама и допунама Правилника о уређивању поступка јавне набавке на Факултету инжењерских наука

Правилник о организацији буџетског рачуноводства 2012

Правилник о раду службе за информационо-комуникационе технологије

Правилник о раду Библиотеке

Правилник о издавачкој делатности

Одлука о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности

Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима

Пословник о раду Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Савета

Пословник о раду Наставно научног већа

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник о поклонима запослених

Кодекс понашања запослених

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система

Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета

 

 

СТУДИЈЕ

Упутство о активностима наставника, сарадника и студената у току испитног рока 2018

Правила полагања испита

Мерила за утврђивање висине школарине 2015 

 

ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Правилник о режиму основних и мастер академских студија 2013

Одлука о изменама и допунама Правилника о режиму ОАС и МАС 2017.

Упутство о завршном и мастер раду 2013 (.docx)

Одлука о изменама и допунама упутства и одбрани завршног и мастер рада 2017

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Правилник о докторским академским студијама 2013 (основни текст)

Правилник о докторским академским студијама (пречишћен текст) 2013-2015

Одлука о изменама и допунама Правилника о докторским академским студијама 2017

Одлука о изменама и допунама Правилника о докторским академским студијама 2019.

 

Правилник о докторским академским студијама 2017.

Обрасци за докторске академске студије 2017 (.zip)

 

ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Правилник о спровођењу поступка подношења иницијативе за избор у звање profesor emeritus

Правилник о ближим условима за избор у звање сарадника

Правилник о извођењу приступног предавања 2015

Одлука о утврђивању услова и поступка за стицање стручних звања

 

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Правилник о изборима за Студентски парламент Факултета инжењерских наука 2013

Пословник о раду студентског парламента 2019

 

Претрага