Центар за интегрисан развој производа и процеса и интелигентне системе

Почеци 

Центар за интегрисан развој производа и процеса и интелигентне системе - ЦИРПИС основан је 2003. кроз редизајн дотадашњег Центра за компјутерске технологије. Идеја о редизајну има своје упориште у трендовима високошколског образовања и научно-истраживачких активности у оквиру производног машинства и машинства уопште, као и апликативним информационим и комуникационим технологијама који се заговарају у Европи и свету. Уз сагласност и подршку проф. Ратка Митровића, оснивача и руководиоца Центра за компјутерске технологије, крајем 2002. покренута је иницијатива за осавремењавање и редизајн активности и делатности Центра. 

Мотивација 

Модерни трендови у развоју производа и пратећих процеса наметнули су потребу за интеграцијом вецег броја различитих активности које омогућавају да се концептуална замисао производа преведе у разрађен и детаљан модел. При том се обезбеђује симултана оптимизација производа и пратећих процеса и постижу одлични ефекти у погледу укупних перформанси развоја и израде производа. Такав скуп управљачко-развојних активности, проистекао из концепта конкурентног инжењерства, назива се интегрисан развој производа и процеса (ИРПП). Данас то представља један од кључних индустријских концепата који има веома чврсту научну заснованост. Поменуте активности обухватају и изражену тежњу ка очувању, коришћењу и управљању конструкционо-технолошких, производних и пословних ресурса знања. Императив примене технологија интелигентних система, које укључују и Кноwледгеwаре технологије за ИРПП, потпуно је оправдан и поставља се као један од основних захтева. Отуда је јасна потреба за организовањем Центра који својим деловањем и активностима доприноси осавремењавању наставно-научних процеса на Машинском факултету у Крагујевцу и даје допринос развоју индустрије у региону и шире. 

Циљеви 

ЦИРПИС Центар потенцира активности усмерене ка иновативним и интелигентним технологијама, допунском раду са студентима додипломских и последипломских студија, организовању специјалистичких курсева, публицистичкој делатности, итд. При том се посебна пажња поклања одржавању високог нивоа атрактивности и савремености науцно-стручних дисциплина које се у оквиру Центра негују, као и працењу модерних трендова на пољу примене информационих и комуникационих технологија у инжењерству. 

Кључни циљеви Центра су:

 • осавремењавање наставе по европским и светским стандардима,
 • подизање нивоа атрактивности наставе и струке,
 • осавремењавање научно-истраживачког рада,
 • чвршће повезивање са индустријом,
 • увођење и унапређење интелигентних информационих технологија и система у
 • наставни процес, научно-истраживачки рад и индустријске примене,
 • примена и унапређење Интернет технологија,
 • увођење и унапређење иновативних технологија,
 • увођење и унапређење технологије квалитета,
 • стварање основних предуслова за трансфер знања и
 • укључивање у међународне пројекте. 

Делатност 

Основне делатности ЦИРПИС Центра везане су за:

 • научно-истраживачки рад,
 • образовање кроз редовне наставне активности,
 • организовање специјалистичких курсева,
 • пружање услуга и консалтинг и
 • публицистичку делатност. 

Научно-истраживачки рад 

Научно-истраживачка делатност ЦИРПИС-а укључује, како теоријска, тако и примењена и развојна истраживања. Као посебне подобласти могу се издвојити:

 • методе развоја производа,
 • пројектовање процеса израде производа,
 • оптимизација производа и процеса,
 • CAD/CAPP/CAM/CAE/CAI иновативни системи,
 • CNC обрадни системи,
 • интелигентни информациони системи,
 • инжењерство знања,
 • “soft computing”,
 • технологија квалитета,
 • управљање 3D толеранцијама,
 • брз развој прототипова,
 • Интернет технологије и информациони системи. 

ce16 1 

Образовне делатности 
 
Образовне делатности ЦИРПИС-а тројако су усмерене:

 • образовне делатности у оквиру редовне наставе додипломских студија,
 • образовне делатности у оквиру наставе последипломских студија, и
 • образовне делатности везане за организовање и изводење курсева, семинара и радионица из области иновативних технологија, информационих технологија и интелигентних система. 

Пружање услуга и консалтинг 

ЦИРПИС Центар пружа стручне услуге из области моделирања и оптимизације производа и процеса, интелигентних техника и технологија, технологије квалитета и других области из делокруга Центра, свим заинтересованим корисницима. Поред тога делатност ЦИРПИС-а везана је и за консалтинг услуге које се односе на увођење иновативних CAD/CAPP/CAM/CAE/CAI система, интелигентних информационих система, савремених информационих и Интернет технологија и CNC технологија. 

Публицистичка делатност 

Кроз активности из области научно-истраживачких делатности ЦИРПИС-а посебно се мотивише и усмерава публиковање научно-истраживачких радова, а посебно монографија и уџбеника који треба да надоместе велики недостатак литературе из наведених области на нашем језику. 

 

Управник Центра др. Горан Девеџић, редовни професор

 

Претрага