Sun15092019

Poslednje izmene05:10:05 AM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za integrisan razvoj proizvoda i procesa i inteligentne sisteme

Centar za integrisan razvoj proizvoda i procesa i inteligentne sisteme

 • PDF

Počeci 

Centar za integrisan razvoj proizvoda i procesa i inteligentne sisteme - CIRPIS osnovan je 2003. kroz redizajn dotadašnjeg Centra za kompjuterske tehnologije. Ideja o redizajnu ima svoje uporište u trendovima visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkih aktivnosti u okviru proizvodnog mašinstva i mašinstva uopšte, kao i aplikativnim informacionim i komunikacionim tehnologijama koji se zagovaraju u Evropi i svetu. Uz saglasnost i podršku prof. Ratka Mitrovića, osnivača i rukovodioca Centra za kompjuterske tehnologije, krajem 2002. pokrenuta je inicijativa za osavremenjavanje i redizajn aktivnosti i delatnosti Centra. 

Motivacija 

Moderni trendovi u razvoju proizvoda i pratećih procesa nametnuli su potrebu za integracijom veceg broja različitih aktivnosti koje omogućavaju da se konceptualna zamisao proizvoda prevede u razrađen i detaljan model. Pri tom se obezbeđuje simultana optimizacija proizvoda i pratećih procesa i postižu odlični efekti u pogledu ukupnih performansi razvoja i izrade proizvoda. Takav skup upravljačko-razvojnih aktivnosti, proistekao iz koncepta konkurentnog inženjerstva, naziva se integrisan razvoj proizvoda i procesa (IRPP). Danas to predstavlja jedan od ključnih industrijskih koncepata koji ima veoma čvrstu naučnu zasnovanost. Pomenute aktivnosti obuhvataju i izraženu težnju ka očuvanju, korišćenju i upravljanju konstrukciono-tehnoloških, proizvodnih i poslovnih resursa znanja. Imperativ primene tehnologija inteligentnih sistema, koje uključuju i Knowledgeware tehnologije za IRPP, potpuno je opravdan i postavlja se kao jedan od osnovnih zahteva. Otuda je jasna potreba za organizovanjem Centra koji svojim delovanjem i aktivnostima doprinosi osavremenjavanju nastavno-naučnih procesa na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu i daje doprinos razvoju industrije u regionu i šire. 

Ciljevi 

CIRPIS Centar potencira aktivnosti usmerene ka inovativnim i inteligentnim tehnologijama, dopunskom radu sa studentima dodiplomskih i poslediplomskih studija, organizovanju specijalističkih kurseva, publicističkoj delatnosti, itd. Pri tom se posebna pažnja poklanja održavanju visokog nivoa atraktivnosti i savremenosti naucno-stručnih disciplina koje se u okviru Centra neguju, kao i pracenju modernih trendova na polju primene informacionih i komunikacionih tehnologija u inženjerstvu. 

Ključni ciljevi Centra su:

 • osavremenjavanje nastave po evropskim i svetskim standardima,
 • podizanje nivoa atraktivnosti nastave i struke,
 • osavremenjavanje naučno-istraživačkog rada,
 • čvršće povezivanje sa industrijom,
 • uvođenje i unapređenje inteligentnih informacionih tehnologija i sistema u
 • nastavni proces, naučno-istraživački rad i industrijske primene,
 • primena i unapređenje Internet tehnologija,
 • uvođenje i unapređenje inovativnih tehnologija,
 • uvođenje i unapređenje tehnologije kvaliteta,
 • stvaranje osnovnih preduslova za transfer znanja i
 • uključivanje u međunarodne projekte. 

Delatnost 

Osnovne delatnosti CIRPIS Centra vezane su za:

 • naučno-istraživački rad,
 • obrazovanje kroz redovne nastavne aktivnosti,
 • organizovanje specijalističkih kurseva,
 • pružanje usluga i konsalting i
 • publicističku delatnost. 

Naučno-istraživački rad 

Naučno-istraživačka delatnost CIRPIS-a uključuje, kako teorijska, tako i primenjena i razvojna istraživanja. Kao posebne podoblasti mogu se izdvojiti:

 • metode razvoja proizvoda,
 • projektovanje procesa izrade proizvoda,
 • optimizacija proizvoda i procesa,
 • CAD/CAPP/CAM/CAE/CAI inovativni sistemi,
 • CNC obradni sistemi,
 • inteligentni informacioni sistemi,
 • inženjerstvo znanja,
 • “soft computing”,
 • tehnologija kvaliteta,
 • upravljanje 3D tolerancijama,
 • brz razvoj prototipova,
 • Internet tehnologije i informacioni sistemi. 

Image 

Obrazovne delatnosti 
 
Obrazovne delatnosti CIRPIS-a trojako su usmerene:

 • obrazovne delatnosti u okviru redovne nastave dodiplomskih studija,
 • obrazovne delatnosti u okviru nastave poslediplomskih studija, i
 • obrazovne delatnosti vezane za organizovanje i izvodenje kurseva, seminara i radionica iz oblasti inovativnih tehnologija, informacionih tehnologija i inteligentnih sistema. 

Pružanje usluga i konsalting 

CIRPIS Centar pruža stručne usluge iz oblasti modeliranja i optimizacije proizvoda i procesa, inteligentnih tehnika i tehnologija, tehnologije kvaliteta i drugih oblasti iz delokruga Centra, svim zainteresovanim korisnicima. Pored toga delatnost CIRPIS-a vezana je i za konsalting usluge koje se odnose na uvođenje inovativnih CAD/CAPP/CAM/CAE/CAI sistema, inteligentnih informacionih sistema, savremenih informacionih i Internet tehnologija i CNC tehnologija. 

Publicistička delatnost 

Kroz aktivnosti iz oblasti naučno-istraživačkih delatnosti CIRPIS-a posebno se motiviše i usmerava publikovanje naučno-istraživačkih radova, a posebno monografija i udžbenika koji treba da nadomeste veliki nedostatak literature iz navedenih oblasti na našem jeziku. 

Upravnik Centra dr. Goran Devedžić, redovni profesor