Fri19072019

Poslednje izmene08:35:23 AM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za ispitivanje mehaničkih prenosnika

Centar za ispitivanje mehaničkih prenosnika

  • PDF

Delatnost centra 

Polazeći od činjenice da je ispitivanje mehaničkih prenosnika, a time i njihovih sklopova i elemenata moćno sredstvo tehničkog progresa u mašinstvu, Centar je osposobljen za ispitivanje: zupčastih reduktora, frikcionih prenosnika, remenih prenosnika, planetarnih prenosnika, itd. 

U saglasnosti sa vrstom i namenom ispitivanja Centar vrši: 

Razvojna ispitivanja. 

Ispitivanja ove vrste namenjena su razvoju novog proizvoda i saglasna su ispitivanjima radne sposobnosti i pouzdanosti prenosnika i mašinskih sistema. U grupu ovih ispitivanja spadaju ispitivanja na: tačnost, čvrstoću, otpornost na habanje, stepen korisnog dejstva, vibracije...... 

Standardna kontrolna ispitivanja. 

Ispitivanja iz ove grupe namenjena su standardnoj kontroli prenosnika posle montaže ili u periodu eksploatacije, uključujući: 

  • Kontrolu sastava prenosnika posle montaže,
  • Kontrolu u toku ispitivanja,
  • Kontrolu razvoja habanja,
  • Periodičnu kontrolu (npr. vibracija i produkata habanja), itd. 

Oprema 

Ispitivanje mehaničkih prenosnika vrši se na: 

  • eksperimentalnim uređajima koji dozvoljavaju ispitivanja u širokom opsegu eksploatacionih režima,
  • realnim sklopovima i mašinama. 

U Centru za ispitivanje mehaničkih prenosnika (CIMP) postoji uređaj za ispitivanje zupčastih reduktora, konstruisan po principu "zatvorenog kruga snage". Koristeći opšte principe rada uređaja ovakvog tipa moguće je formirati lanac mehaničkih prenosnika različitih vrsta i vršiti različita ispitivanja. 

Uređaj za ispitivanje zupčastih reduktora
Uređaj za ispitivanje zupčastih reduktora

 

U Centru postoji takode i uređaj za ispitivanje frikcionih varijatora koji radi na principu "otvorenog kruga snage". Električna kočnica projektovana i napravljena za potrebe ovog uređaja, kao nezavisan agregat, može se koristiti i za ispitivanja drugih mehaničkih prenosnika. 

Uređaj za ispitivanje frikcionih varijatora
Uređaj za ispitivanje frikcionih varijatora

 

Pored ovih uređaja u Centru se nalazi i uređaj za ispitivanje zupčastih kaišnih prenosnika koji radi na principu "otvorenog kruga snage". Za potrebe ovog uređaja posebno su projektovana i napravljena mehanička kočnica, koja se može koristiti i za ispitivanje drugih mehaničkih prenosnika. Centar je dosada učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata i realizaciji dve magistarske teze. 

Uređaj za ispitivanje zupčastih kaišnih prenosnika
Uređaj za ispitivanje zupčastih kaišnih prenosnika

 

Upravnik Centra dr Blaža Stojanović, vanredni profesor